Czym jest faktoring?


faktoring należności
Jest typem aktywności o charakterze pieniężnym. Polega na wykupowaniu od jednostek ich wierzytelności w stanie nieprzeterminowanym. Te wierzytelności są należne biznesmenom z tytułu sporządzonych dostaw towarów lub usług. Faktoring łączy w sobie także finansowanie klientów oraz świadczenie na ich rzecz innych specjalnych usług.Według definicji Ottawskiej z 1988 roku, patrząc przez pryzmat gospodarczy oraz prawny, działalność zajmująca się faktoringiem podaje co najmniej 2 czynności z 4 wymienionych : finansowanie na zasadzie bezsporności oraz nie wymagalności należności, sporządzanie sprawozdań oraz kont jednostek zadłużonych, egzekwowanie należności oraz przejmowanie ryzyka wypłacalności od odbiorcy.Firmy świadczące usługi faktoringu (faktorzy) uzbrajają przedsiębiorstwa w ważne środki z tytułu niezapłaconych faktur dotyczących sprzedaży w kraju, lub za granicą. Usługobiorcy wysyłając towar lub świadcząc usługi są w stanie osiągnąć od razu do 90 procent kwoty napisanej na fakturze. Drugą część środków odbierają w chwili zapłaty przez odbiorcę faktorowi.Do typowych firm, które są adresatami usług faktoringowych przynależą przedsiębiorstwa prowadzące sprzedaż z odroczoną płatnością, potrzebujące elastycznego finansowania, utrzymujące stałe umowy ze swoimi klientami. spółki takie zazwyczaj przeprowadzają też ekspansywną strategię dotyczącą sprawy podnoszenia obrotów np. poprzez zastosowanie dość odległych terminów płatności. Przedsiębiorstwo korzystające z usług faktora przyjmuje finansowanie w sposób błyskawiczny. Dzięki temu posiada możliwość spłaty swoich zobowiązań, planowania, zarządzania własnymi środkami pieniężnymi. Może również znacznie zmniejszyć wszelkie ryzyko dotyczące opłat i skutecznie stosować działania przeciwko negatywnym różnicom kursowym występującym w eksporcie.

Może Ci się również spodoba